ĐIỀU KHOẢN & SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng này là những quy định về mối quan hệ và trách nhiệm giữa Công ty Cổ phần Công nghệ Techlab (“Techlab”) và Người dùng trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên Website tikop.com.vn và Ứng dụng Tikop.


I. THỎA THUẬN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Tất cả Người dùng đồng ý và cam kết sử dụng Dịch vụ phù hợp với các quy định trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC (“BCC”) và Điều khoản sử dụng dịch vụ. 
 2. Khi sử dụng và/hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ, người dùng được coi là đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện cũng như với mọi thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung của Điều khoản và Điều kiện. 
 3. Người dùng đồng ý thực hiện: toàn bộ các điều kiện và điều khoản quy định trong BCC, các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.


II. ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH ĐỐI VỚI TECHLAB

 1. Techlab đảm bảo rằng, mọi thông tin và dữ liệu liên quan tới nội dung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC, sản phẩm tài chính ... (sau đây gọi tắt là “Thông tin”) tại Website/Ứng dụng Tikop, được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất. Các thông tin chỉ có giá trị tham khảo đối với Người dùng. Techlab không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất kỳ cá nhân/tổ chức liên quan đến việc sử dụng các thông tin có trên Website/Ứng dụng Tikop. 
 2. Đối với những Thông tin được cung cấp tại Website/Ứng dụng Tikop, Khách hàng cần tự phân loại cho phù hợp với từng mục đích cụ thể trước khi đưa ra quyết định sử dụng hoặc những quyết định có liên quan. Sẽ không có thông tin nào tại Website/Ứng dụng Tikop này cấu thành một lời mời đầu tư bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Do đó, Khách hàng sẽ tự chịu mọi rủi ro trong việc sử dụng Thông tin của Webiste/Ứng dụng Tikop. 
 3. Techlab sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những hư hỏng/mất trộm/mất tài khoản hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh có liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng Website/Ứng dụng Tikop, bao gồm nhưng không giới hạn ở những hư hại trực tiếp, gián tiếp như mất hoặc hư hỏng dữ liệu; mất hoặc hư hỏng, trục trặc máy tính/điện thoại; … Trong trường hợp này, Người dùng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh (nếu có) cho Techlab.
 4. Techlab sẽ không đưa ra bất kỳ một sự đảm bảo nào và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung điện tử nào được cung cấp bởi bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn ở độ chính xác, chủ đề, chất lượng, .... của những nội dung được hiển thị trên Website/Ứng dụng Tikop và/hoặc bất kỳ trang website nào được kết nối hoặc bất kỳ đường dẫn (link) nào chứa một website được kết nối với Website/Ứng dụng Tikop của Techlab.
 5. Techlab sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu Người dùng có những hành vi bao gồm nhưng không giới hạn ở sao chép, sửa chữa, đưa lên, tải về, gửi đi, (tái) xuất bản, xóa đi hoặc bất kỳ một dạng biến đổi lệch lạc, xuyên tạc nào một thông tin về BCC, sản phẩm tài chính... từ Website/Ứng dụng Tikop. 


III. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

 1. Nếu có bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản này được tòa án hoặc hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền tìm ra là không hợp lệ hoăc không khả thi, sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi của các quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến các quy định khác trong Điều Khoản này và tất cả các điều khoản quy định trong BCC sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi đó sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành..
 2. Các Điều khoản miễn trách nhiệm đối với Techlab sẽ được áp dụng cho bất kỳ Dgười dùng nào duyệt/truy cập Website/Ứng dụng Tikop và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ BCC do Techlab cung cấp. 
 3. Techlab có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng Website/Ứng dụng Tikop và/hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Website/Ứng dụng Tikop tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Techlab. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự đồng ý của Người dùng.